Найти песню:     

Текст песни Clannad - Dheanainn Súgradh

Артист: Clannad
Песня: Dheanainn Súgradh  показать видеоклип
У песни 130 просмотров

Clannad - Dheanainn Súgradh

 

Dheanainn súgradh ris an nigh'n dubh
'N deidh dhomb éirigh as a 'mhadainn
Dheanainn súgradh ris an nigh'n dubh

Dheanainn súgradh ris a' ghruagaich
Nuair a bhiodh a' sluagh nan cadal

Dheanainn súgradh ris an nigh'n dubh
'N deidh dhomb éirigh as a 'mhadainn
Dheanainn súgradh ris an nigh'n dubh

Dheanainn súgradh ris an am dúsgadh_
'N am na siúil a bhith 'gham pasgadh

Dheanainn súgradh ris an nigh'n dubh
'N deidh dhomb éirigh as a 'mhadainn
Dheanainn súgradh ris an nigh'n dubh

Di-Luain an déidh Di-Domhnaich
Dh'fhalbh sinn le Seònaid a Arcaibh

Dheanainn súgradh ris an nigh'n dubh
'N deidh dhomb éirigh as a 'mhadainn
Dheanainn súgradh ris an nigh'n dubh

Bha muir gorm a'ruith fo cuinnlein
'S i cur still a grunnd an aigeil

Dheanainn súgradh ris an nigh'n dubh
'N deidh dhomb éirigh as a 'mhadainn
Dheanainn súgradh ris an nigh'n dubh

Riof 'gha ceangal 's riof 'gha fuasgladh
Muir ma guallain fuaim is fead oirr

Dheanainn súgradh ris an nigh'n dubh
'N deidh dhomb éirigh as a 'mhadainn
Dheanainn súgradh ris an nigh'n dubh

Null ma Chaolas na Ròimh
B'fheudar dhuinn am bòm a leaiseadh

Dheanainn súgradh ris an nigh'n dubh
'N deidh dhomb éirigh as a 'mhadainn
Dheanainn súgradh ris an nigh'n dubh

Null ma Chaolas na Fraing
Maide 'na làimh 's gaoth 'gha greasad

Dheanainn súgradh ris an nigh'n dubh
'N deidh dhomb éirigh as a 'mhadainn
Dheanainn súgradh ris an nigh'n dubh

Gu 'm bithidh buill nach feum a splaghsáil
Ar mo mhaighdean as a thigh'n dhachaidh

Dheanainn súgradh ris an nigh'n dubh
'N deidh dhomb éirigh as a 'mhadainn
Dheanainn súgradh ris an nigh'n dubh

Dh'fheumadh pòrsan thigh'n a búth dhith
Ged a bhiodh e crún an cairteal

Dheanainn súgradh ris an nigh'n dubh
'N deidh dhomb éirigh as a 'mhadainn
Dheanainn súgradh ris an nigh'n dubh

Ged a bhiodh e crún an óirleach
Dh'fheumadh pòrsan dheth thigh'n dhachaidh

Dheanainn súgradh ris an nigh'n dubh
'N deidh dhomb éirigh as a 'mhadainn
Dheanainn súgradh ris an nigh'n dubh

 

 

Видео клип на песню Clannad - Dheanainn SúgradhПопулярные тексты песен Clannad

Liza 43
Fadó 39

Песни похожие на Dheanainn Súgradh

© 2014 Tekst-Pesni.net - тексты песен с видеоклипами.