Найти песню:     

Текст песни Tarkan - Tarkan

Артист: Tarkan
Песня: Tarkan  показать видеоклип
У песни 112 просмотров

Tarkan - Tarkan

 

A�K
Y�llar y�l� g�lmedi y�z�m.
Buralara do'mad� g�ne�,
Ben hep g�z�m.
Ba� edemedim,
Ben a�ks�z edemedim.
Medet umdum hep fani para puldan,
Anlad�m yalan d�nya mal�
Yaln�z edemedim,
Ben a�ks�z edemedim.
Hey!..
Ama seni g�rd�m g�reli,
Ate�ine d��t�m d��eli,
G�n do'du sabahlar�ma.Hey!..
Seni g�rd�m g�reli,
G�zlerimiz sevi�eli,
G�n do'du r�yalar�ma.
Sen o bildi�im b�t�n a�k bah�elerinin en nadide �i�e�isin.
Ta ilk bak��ta vurdum m�h�r� kalbime,
Sen ezelden vazge�ilmezimsin.

AY
Ah!..Bir bilse,
Ne adaklar adad�m a�k�na;
Soldu renklerim ,eskidim u�runa.
G�ky�z�ne yazd�m ad'n' binlerce y�ld�zla...
Ald�rmad�, g�l�p ge�ti �a�r�ma
G�ze ald�m, da�lar� deldim
��lleri, denizleri a�t�m geldim
Ah nafile, bakmad� g�zya��ma.
Ay!..Ay kahroldum.
D��e kalka pe�inde maskara oldum.
Ay!..Ay unutuldum.
Karda k��ta kurda ku�a yem oldum.
Yanar�m, sana emeklerime yanar�m,
Ah!..Yanar�m
Ne fayda! D'n'�� yok
Yaz�k! U�tu gitti y�llar�m
Ne ��kar �imdi d�nsen ahh
Kalmad� ki tad�m...
Kimine g�re deli, divane
Kimine g�re avareyim avare...
Elimi, g�z�m� ba�lad� kaderim
Ellerinde bi�areyim bi�are...

G�TT� G�DEL�
Vazge�, direnme kalbim
Vazge�, bekleme.
Sesini duyan yok,
Bo'a sitem etme.
Unut onun gibi, unut sen de...
Ka� kez denedim; seni silmeyi bir kalemde
Ne �are...
Ka� kez �ld�m o uykusuz gecelerde...
An'larla avundum senelerce
Hep ba�ucumda, hala saklar�m, her s�z� vurgun o sat�rlar�.
Yok! Y�rt�p atamad�m.
Hay�r yakamad�m.
O mektubu b�rak�p gitti gideli
Ne arad�, ne sordu.
Vefas�z uyuttu beni
Buralarda zaman durdu,
Ah d�nmedi unuttu beni.
Bir sabah al�p seni benden gittin bu diyardan
Hazin bir mektup yadigar kalan
Senden bana son hat�ran

UZAK
Karn� tokken s�zlanandan,
Zevk s�rerken s�k�landan,
El i�inde a�layandan, uzak tutun beni, uzak!
Uzak tutun bana, uzak...
Dost laf�ndan gocunandan,
Ku�kusuyla buz tutandan,
D��man'na dost durandan, uzak tutun beni, uzak!
Uzak tutun bana, uzak...
Sevab'n' anlatandan,
G�nah�na kulp takandan,
D��man'na dost durandan, uzak tutun beni, uzak!
Uzak tutun bana, uzak...
Suretiyle kand�randan,
�eytan'yla yar��andan,
Aynalardan kovulandan, uzak tutun beni, uzak!
Uzak tutun bana, uzak...

YANDIM
�zledim seni, d��t�m yollara
A�t�m g�nl�m� r�zgar�na
Bir hayaldi sanki, bir macera
Y�k�ld�m. Kelimeler parampar�a
Yand�m...Yand�m...
Yand�m yand�m ahhhh ki ne yand�m!
Bana yeniden �ark�lar s�yleten kad�n
Baka baka doyamad�m, hem koklad�m da
Sarho'lu�u ge�medi hala
��imde sevdan...
Hala ho' bir havan var
Ne g�zel ad�n
Bir �izik att�n g�nl�me, kanatt�n.
Yand�m...Yand�m...
Yand�m yand�m ahhhh ki ne yand�m!
Bana yeniden �ark�lar s�yleten kad�n
Baka baka doyamad�m, hem koklad�m da
Sarho'lu�u ge�medi hala
��imde sevdan...
Seni g�rebildi�im yer r�yalar art�k.
Deli diyorlar bana
Ah bu ayr�l�k...

O'NA SOR
Yar yemin isteme, yemin etmem
Yeminler tutulmaz ki
S�z; o benimse
S�z�n emin elde
G'vensiz tutulmaz ki,
Ya�mura sor, ��le sor, da�lara sor,
Bir tek bana sorma
O'na sor, O'na sor, O'na sor, O'na sor oofff...
Yar, g�cenme.
G�z�n neden yerde,
Bu ceza ta��nmaz ki.
Ellerim neden b�yle buz keser anla.
Su�lama, yak��maz ki
Ya�mura sor, ��le sor, da�lara sor.
Bir tek bana sorma
O'na sor, O'na sor, O'na sor, O'na sor oofff...
Can'm de, ge�ti de,
�stersen bitsin de.
Hak verme asla, hi� g'venme.
Haks�zsam affetme
Hak verme asla, hi� affetme.
Haks�zsan hak alma dur.

H�P
Kalpten kalbe bir yol varsa
Bu a�kt�r elbet.
R�zgar�n yetti bana
Koptu bir k�yamet.
A� kap'n', ben geldim
Giydi�im, ate�ten g�mlek.
Ku� s�t�yle beslerim seni,
Mis yerine koklar�m seni,
Kalbimin saraylar� senin,
Sen a�lat, ben severim seni.
El �st�nde tutar�m seni,
Dizimde uyuturum seni.
Kalbimin saraylar� senin,
Ben seni ya�at�r�m seni.
Tut kolumdan �ek g�t�r beni,
H���p diye i�ine �ek beni.
Yaln�z ta�tan duvar olmaz
Bunu yaz bir yere;
Sar�l�p yatmazsam, uyku girmez g�z�me
D�nya g�z�mde de�il
Olmu'um sana pervane.

SEN BA�KASIN
K�st�rd�n, can'mdan bezdim
�nsafa gel yeter!
Ya beni de al oralara,
Ya da kalbimi bana geri ver.
Bu ka��nc� g�z�m yaz�na k�sen
Y�llar oldu, �zledim.
Bu ka��nc� unutup giden
Yine ben mi? Yine mi ben?
Yine mi oyuna gelen (yine terkedilen)
Asl�nda kimi zaman kar�� koyamad�m, dayanamad�m
Ben de senin gibi �eytana uydum;
Seni aldatt�m
Ne nedamet duydum
Ne de u�runa kahroldum
Ben de g'n'm� g�n ettim
Dile kolay, sarho' oldum
YALAN!
�stedim, ama yapamad�m
�st�ne g�l koklayamad�m,
Denedim...
Ama olmad�.
Kimseleri yerine koyamad�m
Sen ba�kas�n, ba�kas�n...
Ah nafile, bamba�kas�n...

TA�
�yle sakin durdu'uma bakma.
Habersizce kopan f�rt�nalara benzerim.
Ne olur, bile bile can'm� yakma
Alet olur oyununa, seni pi'man ederim...
Yar etmem,
Elleri sana zehir ederim...
Unuttun mu kurdu'umuz o d��leri?
G�z g�ze, diz dize, o ho' sohbetleri
Ka� mevsim yolunu bekledim
Sarard�m, yaz�na hasretim.
Aman.. aman.. aman.. aman..
Ne hata ettim, kabahatim ne? S�yle!
�yle pervas�z gidemezsin hi�bir yere
Arar bulurum izini.
Bilirsin. Z�rdeliyim ben
Yakar�m, y�kar�m ne var ne yok, gelirim pe�inden.
Ta� olurum yollar�nda...
Tak�l�r, d��er ah yorulursun.
O uzaklar bize haram
Gel vazge�; ziyan olursun.

HER NERDEYSEN
Ne kartpostallar yollad�m.
Aras�na resimler koydum.
Ka� eyl�l daha ge�ti, bir cevap alamad�m,
Ama ben bekliyorum...ama yok, yazm�yorsun
Peki o zaman �yle olsun
K�r�lan kalbim olsun
Dalgalar�n, denizlerin selam� var herkesin.
�p dediler yanaklar�ndan, bir kere de bizim i�in...
Nerdeyse, ama nerdeysen
Kimleysen, her nerdeysen
Radyoda o �ark�y� bu sabah gene dinledim
Tam evden ��k�yordum, bir garip ldu i�im
Ama ben bekliyorum...ama yok, gelmiyorsun.
Peki, o zaman �yle olsun.
K�r�lan kalbim olsun.
�ocuklar�n, bal�k��lar�n, selam� var mart�lar�n.
�p dediler g�zlerinden, bir kere de bizim i�in.
Nerdeysen ama nerdeysen
Kimleysen her nerdeysen.

VERME
Sebebimden do'mu� oldum se�meden,
�ekece�im derdim nedir bilmeden
Y�kledi�in y�kle y�k�ld�m kald�m aman
Vereceksen ak�l verme istemem
Verme, verme, verme ak�l verme
Vereceksen huzur ver, vereceksen huzur ver.
Az� karar �o'u zarar diyenler,
Niye �ok al�rlar, hep az verirler.
Akla ikna olup a�k� �zenler
Sanma bizden daha mutlu gezerler
Verme, verme, verme ak�l verme
Vereceksen huzur ver, vereceksen huzur ver.
Kar� nerden bilsin zarardan d�nen,
D�neceksen �imdi d�n ben beklemem
Kovulur mu g'n'l, kondu�u yerden
Vereceksen ak�l verme istemem
Verme, verme, verme ak�l verme
Vereceksen huzur ver, vereceksen huzur ver.

 

 

Видео клип на песню Tarkan - TarkanПопулярные тексты песен Tarkan


Песни похожие на Tarkan

© 2014 Tekst-Pesni.net - тексты песен с видеоклипами.